Sandra Bushby

 • Sandra Bushby, Edges, Breaths (7), 2020
  Sandra Bushby
  Edges, Breaths (7), 2020
  oil and pencil on linen
  50 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Edges, Breaths (1), 2020
  Sandra Bushby
  Edges, Breaths (1), 2020
  oil and pencil on linen
  50.5 x 40.5 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Untitled, 2019
  Sandra Bushby
  Untitled, 2019
  oil on linen
  40 x 35 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Untitled, 2019
  Sandra Bushby
  Untitled, 2019
  oil on linen
  45 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Untitled, 2019
  Sandra Bushby
  Untitled, 2019
  oil on canvas
  45 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Open Spaces 1, 2019
  Sandra Bushby
  Open Spaces 1, 2019
  oil on linen
  50 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Open Spaces 2, 2019
  Sandra Bushby
  Open Spaces 2, 2019
  oil on linen
  50 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, I am vertical, 2019
  Sandra Bushby
  I am vertical, 2019
  oil on linen
  45 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Untitled (experiments with line, spaces and surface), 2018
  Sandra Bushby
  Untitled (experiments with line, spaces and surface), 2018
  Oil and pencil on linen
  45 x 40 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Untitled (experiments with line, spaces and surface), 2018
  Sandra Bushby
  Untitled (experiments with line, spaces and surface), 2018
  Oil and pencil on linen
  35 x 30 cm
  View more details
 • Sandra Bushby, Untitled (experiments with line, spaces and surface), 2018
  Sandra Bushby
  Untitled (experiments with line, spaces and surface), 2018
  Oil and pencil on linen
  35 x 30 cm
  View more details